سلام دوستان


تصنیف( ما سر خوشان مست دل از دست داده ایم) در اینترنت موجود است از استاد شجریان

ولی


۱ گویا پیش درامدی با تار استاد لطفی دارد که ان را نیافتم

۲ این که از کدام البوم هم هست موجود نیست
فقط گویی استاد در گذشته همین قطعه را در برگ سبز ۲۱۶ اجرا کرده اند

لطفا


۱ قطعه کامل

۲البوم

درضمن احتمال هم میدهم که اشتباه کرده باشم
زیرا برگ سبز ۲۱۶ را تا انتها نشنیدم
فقط زمانی که نا هماهنگی نسخه خود را با برگ سبز دیدم دراپ کردم
دوستان زیاده حرفی نیست
باتشکر